50

هنرِ مهاجر چیست؟/ مهسا فرهادی‌کیا

«هنر مهاجر» عنوان مقاله‌ای از مهسا فرهادی‌کیا در باب مهاجرت است. هنر مهاجر ایرانی در معنایی که فرهادی‌کیا در این مقاله به کار برده است به هنری گفته می‌شود که درون مرزهای جغرافیای یک کشور تولید شده‌است. اما برای عرضه و نمایش به سفری برون‌مرزی می‌رود، و موجب غیاب یا کمرنگ شدن حضور بخشی از پتانسیل‌های هنر ایران در داخل کشور است. حال سؤال مهم اینجاست که چرا بسیاری از آثار هنرمندان مطرح ایرانی در حدود یک دهه‌ی اخیر بیشتر از آن که در معرض دید مخاطبین ایرانی قرار بگیرد، بارها و بارها در خارج از کشور به نمایش درآمده‌اند؟ هنرمندان معاصر ایرانی‌ای که ساکن ایران‌اند اما در طول سال‌های گذشته بیش از 50 درصد نمایشگاه‌هایشان در خارج از کشور برگزار شده است. فرهادی‌کیا با بررسی آماری دقیق به نحوه‌ی حضور هنرمندان ایرانی در صحنه‌ی جهان هنر پرداخته است. و با نمودارهای آماری تفاوت نمایشگاه‌های فردی و گروهی هنرمندان ایرانی را در خارج از ایران و تأثیر کیوریتورها و مکان‌‌های پذیرای هنر مهاجر و مضامین این آثار را بررسی کرده است.