16

هنرمند متجدد – هنرمند بازاری (2) / ایمان افسریان

مقالۀ «هنر متجدد- بازاری» در شماره 14 «حرفه: هنرمند» منتشر شد و موافقان و مخالفانی یافت. بخشی از مخالفت‌ها به دلایل درست، ناشی از ضعف علمی مقاله بود و البته بخشی از آن به علت ضعف در بیان منظور من صورت گرفت، و احتمالاً بخش دیگر انتقادات به علت پیش‌انگاشته‌ها و تعلق خاطر منتقدین به هنر متحدد بود. در اینجا من هم قصد دارم ایدۀ خود را تکمیل کرده، بعضی سوءتفاهم‌ها را مرتفع کرده و به بعضی انتقادات پاسخ گویم.