8

هنر، شعور متعارف و عکاسی / ویکتور برگین / مجید اخگر

این روزها آماج اصلیِ حمله‌ی نقدِ عکاسی متوجه هنر به شمار آوردنِ عکاسی است. از سوی دیگر، اصطلاح کارِ دوربین (camerawork)، مسئله‌ی عکاسی به عنوان دست‌کار ایدئولوژی را مطرح ساخته است. بسیاری از افراد این دو رهیافت را با یکدیگر ناسازگار می‌دانند. چنین تصور می‌شود که هنر هیچ ارتباطی با سیاست ندارد. و مشروعیت هنر «سیاسی» به عنوان هنر نیز اساساً محل تردید است...