65

هنر، عمل تاریخ نگارانه و پایان‌های تاریخ / دیوید گرین و پیتر سدن / گلنار نریمانی

 تاریخ چیزی نیست جز تشخیص پایان‌ها... تاریخ، گذاشتن اثر انگشت است بر دیواری شیشه‌ایی تا بتوان دیوار را دید، جمع‌بندی یک دوره است که آن را تعریف و ابداع می‌کند...