>> شماره 58

هم‌خانوادگی‌های نقاشی و عکاسی عینیت نو / سرگیوتس میشالسکی / سولماز خطایی‌لَر

پس از دهه‌ی 1920 شکافی ناگهانی در عکاسی اروپایی به‌وجود آمد و از گرایش غالبی که در گذشته به عکاسی هنری معروف بود، فاصله گرفت. با ورود به این مسیر جدید، راه عکاسی از سبکی که هدفش خلق آثار بدیع و تماشایی بود و با استفاده از لنزهای سافت فوکوس و فرآیندهای برومویل به دنبال تقلید از نقاشی پساامپرسیونیستی بود، به شکلی قطعی جدا شد. پیش شرط‌های مهم برای پیدایی گرایش عینیت نو در عکاسی، بسط یک رویکرد دیداری به چیزها بود که بر طبق آن سوژه‌ها با جزئیات دقیق ارائه می‌شدند و اشخاص و اشیا به طور جداگانه بررسی می‌شدند، که این امر مبتنی بر علاقه‌ای تازه به جنبه‌های زیبایی‌شناختی تكنولوژی و امکانات مستندسازی علمی‌ای بود که عکاسی در اختیار می‌گذاشت.