49

هم‌گرایی رسانه‌ای و هم‌گرایی تکنولوژی / امین طلاچیان

هم‌گرايىِ رسانه‌اى مفهومى‌ست كه براى توصيف در كنار هم قرارگرفتن فناورى‌هاى ارتباطى و اطلاعاتى، شبكه‌هاى كامپيوترى و محتوای رسانه‌اى به كار برده مى‌شود. هم‌گرايى رسانه‌اى تا حد زيادى متأثر از جريان ديجيتالى شدن محتوای رسانه‌ وگسترش نفوذ اينترنت است، اين پديده به جز محتوا بر ساختار و سازمان رسانه‌ها و نحوه عرضه خدمات نيز تأثير گذاشته. در واقع هم‌گرايى تكنولوژيك را مى‌توان به همين تعريف وبه در كنار هم قرارگرفتن ابزار تكنولوژيك نسبت داد. ...