>> شماره 44

همچون خانواده‌ی من / گفت‌وگوی محمد مهدی رحیمیان با مهدی منعم

«همچون خانواده‌ی من» گفت‌گوی محمد مهدی رحیمیان است با مهدی منعم، عکاس مشهور جنگ. او در این گفت‌وگو به موضوعات عکاسی و تجربه‌اش در هشت سال جنگ ایران و عراق پرداخته، و از ارتباط نزدیک و حسی‌ای که با سوژ‌ه‌های عکس‌هایش برقرار می‌کند، می‌گوید. ارتباطی که به اعتقاد مهدی منعم اگر نباشد چنین عکس‌های نابی پدید نخواهند آمد.