>> شماره 41

همه می‌خوابند / یوریک کریم‌مسیحی

«سینما آشکار نمی‌کند، پنهان می‌دارد.» سینماگرِ بزرگ دانمارک ـ کارل تئودور درایرـ ویژگی برجسته سینما را در پنهان کردن می‌دانست؛ در نشان ندادن. کار هنر نشان دادن است و با نشان دادن، نشان ندادن. نقاط A و B را نشان می‌دهد و وصل کردن این دو نقطه و ساختن خلاقانه خط را به تماشاگر وامی‌گذارد. در آفرینش هنری یافتنِ مرز برای نشان ندادن، کارِ ظریفِ هنرمند است. مرزی که قدمی این سو، پُرگویی است و قدمی آن سو گُنگ گویی.