34

همه‌ی عکس‌های مرا دیده‌اید؟ / مریم عمرانی

صحنه‌های جنگ هم مثل تمام رویدادهای خبری جزئی از واقعیتند اما با کیفیتی مرموز و البته کمتر از هر رویدادی قابل تفسیر. بیننده‌ عکس‌های جنگی بیش از بیننده هر عکس دیگری منقلب می‌‌شود و بیش از هر بیننده‌ دیگری در پی رویگردانی و فراموشی جزئیات عکس است. اینجا مضمون اثر به او تحمیل می‌‌شود و این تحمیل شاید ساعت‌ها و روزها در ذهن بیننده دوام بیاورد. اما او در کشاکش احساسهای متناقضی قرار می گیرد که شامل یادآوری و در عین حال خواست فراموشی اثر است...