>> شماره 55

همزیستی گرافیگ و معماری؛ مروری بر تاریخچه پیدایش گرافیک محیطی / ریچارد پولین / اشکان صالحی

در برخورد تاریخ هنر و معماری، خیلی پیش از آن‌که رشته‌ای با نام فعلی طراحیِ گرافیکِ محیطی تعریف شود، نمونه‌های تأثیرگذار و دوران‌سازی از طراحی گرافیک در محیط مصنوع در قرن بیستم به چشم می‌خوردکه از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زمانه ‌نشأت گرفته‌اند. طراحیِ گرافیکِ محیطی بخش بسیار مهمی از میراث دیداری ماست، میراثی که با فواید عملی‌ آن آشنا هستیم و از جلوه‌های تزئینی‌اش لذت می‌بریم...