شماره 52

هفت هنرمند معاصر چین / مهدیه کُرد

انتخاب تعداد انگشت شماری هنرمند از میان انبوه هنرمندان فعال معاصر چین کار بسیار دشواری است. برای این منظور در ابتدا به مفیدترین، و شاید اشتباه نباشد اگر بگویم تنها ابزاری که در اختیار داریم مراجعه کرديم؛ اینترنت وبعد هم تعدادی كتاب. از همان ابتدای جستجو با تعداد زیادی از اسامی و لیست ها مواجه می‌شويم که البته دو سه نفر از جمله آی ویوی و یومینجون پایه ثابت همه آنها هستند...