66

نگریستن به درون: پژوهش‌های 1912 تا 1920 / آنا موشینسکا / مجید پروانه‌پور

هنگامی که قرن بیست آغاز شد، مراجع گوناگون بعضی از عقاید پذیرفته‌شده را زیر سؤال برده بودند. چارلز داروین مدعی شده بود که منشاء انواع، منشائی طبیعی است نه الهی؛ فریدریش نیچه اخلاقیات مسیحی را به نفع آموزه اراده [معطوف به قدرت ـ ‌م.] به کناری رانده بود؛ و کارل مارکس دین را افیون توده خوانده بود. زیگموند فروید در سال 1900 کتاب تأویل رؤیا را چاپ کرده بود که به دلیل تحلیلی که از رانه‌های جنسی ناخودآگاه انسان ارائه می‌کرد به چشم بعضی‌ها موجب از هم گسستن تار و پود اخلاقی جامعه می‌شد.توسعه‌های بعدی در حوزه‌ی علم نیز با خود ثبات جبرانگری به همراه نیاورد: نظریه نسبیت اینشتین قراردادهایی را که از قرن هفدهم به این سو پابرجا بود واژگون ساخت و این در حالی بود که شکافتن اتم به دست ارنست راذرفورد در سال 1909 در آشوب‌آفرینی کم از آن نداشت. ...