34

نگریستن به درون: پژوهش‌های 1912 تا 1920 / آنا موزینسکا / محمدرضا یگانه‌دوست

با آغاز قرن بیستم، شماری از باورهای رایج از سوی منابع گوناگون مورد تهاجم واقع شدند. چارلز داروین منشأ گونه‌ها را طبیعی – ونه الهی – دانسته بود. فردریش نیچه بر اساس آموزه اراده اخلاقیات مسیحی را کنار گذاشته بود. کارل مارکس نيز مدعی شده بود مذهب افیون ملّت‌هاست.در ١٩٠٠ زیگموند فروید کتاب تعبیر رویاها‌يش را منتشر کرد که به عقیده برخی، آناکاوی‌هایش از سائقه‌های جنسیِ ناخودآگاه انسان تیشه به ریشه اخلاقیات جامعه زد...