>> شماره 23

نگاه کردن در زمان: آنتونیو لوپز و ویکتور اریس / خوزه سابوریت / جاوید دلرنگ

سینما از نقاشی، زاویه، قاب، ترکیب‌بندی، فاصله‌ها، نور و رنگ را آموخت: از همان‌زمان که لومیرها روش‌های یک «نقاش امپرسیونیست» را برگزیدند، عنصر نقاشانه در امر فیلمیک مأوا گرفت. ...