>> شماره 20

نگاه موراندی / ثمیلا امیرابراهیمی

گاه به نظر می‌آید تنها کافی نیست که هنری راستین بیافرینی بلکه همچنین باید بتوانی با هر شیوه و روش که میتوانی جهان را قانع کنی که هنرمند بزرگی هستی. "اختراع تنهایی" هم یکی از آن شیوه‌هاست. تنها بودن همیشه به معنای احسلس تنهایی کردن نیست. بسیاری از افرادی که کسی را در اطراف ندارند احساس تنهایی نمی‌کنند. مفهوم تنهایی به معنای دراماتیک آن همیشه با این آگاهی همراه است که تنها بودن خود را از تنها نبودن دیگران متمایز ببینیم. آگاهی از تنهایی همچنین با پذیرش اندوه بار و دردناک این وضعیت همراه است. بیش از احساس تنهایی،انزوا، موقعیتی خودساخته و آگاهانه و در برخی موارد "اختراعی هنرمندانه" است.