ناصرالدین شاه ناصرالدین‌شاه و همسرانش-۱۳۰۲
50,000 ریال – خرید

31

نگاهی شتاب‌زده / مهران مهاجر

قطار تجربه‌ی بشری در سده‌های نوزدهم و بیستم و همین سال‌های آغازیِ هزاره‌‌ی نو انبانی سنگین از عكس‌ها را با خود حمل كرده است، عكس‌هایی كه بخشی نه چندان كوچك از حافظه‌ی ما را ساخته‌اند و خیلی‌هاشان هم با مفهوم سیاست درآمیخته‌اند، از سیاست دوران تأثیر گرفته‌اند و بر آن اثر گذاشته‌اند. در این نوشته‌ی كوتاه از چشم‌انداز آدمی كه اندكی با عكاسی دمخور است و به واسطه‌ی تقدیر جغرافیاییِ حیاتِ اجتماعی‌اش با حوزه‌ی سیاست ناخواسته پیوند می‌خورد، به نسبتِ میان این دو نگاهی سردستی می‌اندازم و به ناگزیر با گریز به گذشته؛ شاید خواننده خود به حال نقبی بزند...