>> شماره 52

نگاهی به پنج عکاس معاصر چین / محسن بایرام‌نژاد

این نوشتار به معرفی 5 عكاس معاصر كشور چین متمركز است. نوشته‌های كوتاه برای معرفی عكاسی و عكاسانِ هر اقلیم مشخص بی‌نقص نخواهند بود؛ عكاسی‌ای كه حیطه وسیع دارد و خیل عكاسانی كه در حوزه‌های اختصاصی تأثیرگذار بوده و هستند، اما و اگر را به هر تلاشی در این باب می‌افزایند. با این‌حال، تلاش بر این بوده كه گونه‌گونی رویكردها در انتخاب این عكاسان لحاظ شود.