70

نگاهی به معنا و مفهوم قاب / پویا کریم

آدمی اغلب اوقات توانایی دیدن آنچه فرارویش حضور دارد را ندارد، مگر اینکه آن‌ چیز در قاب قرار گرفته باشد. به بیان دیگر، بشر توانایی شناخت جهان را به‌طور کامل و بی‌واسطه ندارد و همه‌ی ما ناخودآگاه هنگام مواجهه با پدیده‌ها قاب‌هایی گرداگرد آن‌ها قرار می‌دهیم تا بتوانیم به آن‌ها معنا بدهیم. از این رو، انسان موجودی قاب‌ساز است که هم قاب‌های ذهنی و مفهومی و هم قاب‌های عینی و مادّی می‌سازد. از قاب‌های مفهومی می‌توان به اسطوره‌ها، فلسفه، علم و ایدئولوژی‌ها اشاره کرد و قاب‌های مادّی شامل قاب نقاشی، معماری، رسانه‌ها و گونه‌های متنوع تکنولوژی‌هاست. ...