3

نگاهی به عکس‌های مهرداد افسری / مهران مهاجر

این نوشته یادداشتی است بر سه مجموعه عکس مهرداد افسری: "جاده‌ها"، "تمدن‌ها"، "قره کلیسا".