26

نگاهی به عملکرد عکس‌های متحرک – تبلیغات ترافیک مناظر شهری / پاسی کولهونن / خداداد موقر

دو علت عمده برای شکل فعلی مناظر شهری وجود دارد. نخست حجم روز افزون ترافیک و دیگری فرهنگ تجاری فعلی است که خود را به وضوح در تبلیغات نمایان می‌سازد. این مقاله به اثرات تبلیغات در محیط شهری می‌پردازد و هدف اصلی آن تبلیغات مربوط به ترافیک است. امروزه مردم آنچنان به تبلیغات عادت کرده‌اند که گاه مشکل می‌توان تشخیص داد چه مقدار تبلیغات ما را احاطه کرده است. در شهرهای غرب، فضای فاقد تبلیغات روز به روز کمیاب‌تر می‌شود و میدان دید شهروند تحت تسلط امور بازرگانی قرار دارد. ترابری عمومی نمونه بارزی از این وضعیت است...