>> شماره 55

نگاهی به طراحی گرافیک تابلوهای اماکن تجاری و اداری در تهران / مهدی سیفی

متن پيشِ‌ رو به هدف برشمردن برخى از مسائل تابلوهاى مغازه‌هاى شهر تهران تهيه شده است و نگاه آن تنها به كاستی‌هاى زيبايی‌شناسانه اين رسانه‌ها نيست. تابلوهاى مغازه‌هاى ما غالباً زيبا نيستند اما مواردى هم می‌توان در خيلی تابلوها ديد كه به لحاظ طراحى گرافيك و مسائل زيبايىشناسانه جذاب و موفق باشند...