شماره 52

نگاهی به سومین حراج تهران بهار 93 / جواد مدرسی

این متن در ابتدا با یک پرسش شکل گرفته است؛ مکانیزم و مؤلفه‌های ورود آثار هنری به حراج تهران چیست؟ می‌دانیم حراج آثار هنری ممکن است به هر آنچه «هنر» نامیده می‌شود، مربوط باشد، یا نباشد. زیرا در حراج آنچه اهمیت دارد معامله یا همان «مارکت» است.