46

نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران / سودابه صالحی

نوشتار حاضر ضمن به چالش کشیدن تلقی‌های موجود از گرافیک دیزاین در ایران و مشخص نمودن مرز بین آن و ارتباطات بصری، نحوه شکل‌گیری این رشته را در غرب دنبال کرده و نشان می‌دهد که چگونه گرافیک دیزاین به دنبال ضرورت‌های دنیای سرمایه‌داری که در آن مصرف کالا و سود، منطق حاکم می‌باشد، شکل گرفته است. گرافیک دیزاین به عنوان پدیده‌ای زاده نظام مصرف دارای تناقضی نهفته در بطن خود است که باعث شده برخی از دست‌اندرکاران این رشته، بیشتر بر ابعاد زیبایی‌شناسانه تأکید کنند و برخی دیگر با تمرکز بر فرآیند تولید و منطق بازار و سود، مدعی غیرشخصی بودن فرایند دیزاین شوند و بر سودمندی و کیفیت آن اصرار ورزند.