46

نگاهی به تاریخ گرافیک معاصر ایران / مهدی سیفی

در آغاز قرار بود سالشمارى تطبیقى براى گرافیك معاصر ایران بنویسم و در آن گرته‌بردارى‌هاى طراحان گرافیك ایران از طراحان غربى و همچنین تأخرهاى زمانى ما به نسبت طراحى گرافیك دنیا را بیاورم. بیم آن داشتم كه به نظر تحقیر خودى بیاید و تأكید بر ترم عقب‌ماندگى. بر آن شدم كه نوشته‌اى تهیه كنم كه بخشى از اطلاعات نقلى و تاریخى آن به شكل جسته و گریخته در منابع مختلف آمده بود و من از آنها براى مدخلى در دایر‌المعارف هنر با عنوان طراحى گرافیك معاصر ایران و به ترتیبى تاریخى استفاده كرده بودم. در واقع این مطلب نتیجه گردآورى و مطالعه و تلخیص آنچه است كه از تاریخ گرافیك ایران از قاجار به بعد در اختیار داشته‌ام و حال آنها را به گونه‌اى دیگر و با تأكید بر فراز و فرودها، روایت كرده‌ام.