4

نگاهی به آثار یحیی دهقانپور / فرهاد فخریان

"عکاسی خلق زیبایی از طریق نور است" هرچند ممکن است این تعریف دست کم از حیث زیبایی مناقشه‌برانگیز باشد، لیکن یحیی دهقانپور در پاسخ پرسش "از نظر شما تعریف عکاسی چیست؟" ارائه می‌دهد و شگفت آن که بدان عمل هم می‌نماید (البته اینکه کسی به آنچه که می‌گوید، عمل نیز نماید در مملکت عزیز ما فقط شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد).