67

نگاشته برخاک / مهران مهاجر

نگاهی به نقاشی سهراب سپهری