76

نگارش تصویر بعد از بارت/ ژان میشل راباته/ نغمه یزدان‌پناه

مقاله «نگارش تصویر بعد از بارت» را ژان میشل راباته تالیف و نغمه یزدان‌پناه ترجمه کرده‌است. این مقاله به ارزیابی عملکرد رولان بارت می‌پردازد.رولان بارت در سال 1980 چشم از جهان فرو بست: هفده سالی كه از مرگ او می‌گذرد قائدتاً فرصتی كافی برای ارزيابی تأثير ماندگار و فراگير او بر نظريه‌ی انتقادی در اختيارمان گذاشته، تا صرفاً به حكايت‌های بازگفته درباره‌ی او بسنده نكنيم و ببينيم كه چطور دست سرنوشت به شخصيت او هيبتی سترگ بخشيده است. به‌نظر می‌آيد اين نكته كه آخرين اثر منتشرشده‌ی بارت رسال‌های در باب عكاسی است تا حدی در تعيين «سرنوشت» او مؤثر بوده است. تصوير عكاسی دقيقاً همان تأثيری را ايجاد می‌كند كه من با به كارگيری واژه‌ی «سرنوشت» توصيفش كردهام: عكس فرايند تكوين و تحول را منجمد میكند و آنچه راكه ماهیتاٌ ابژه‌ای متحرك است در پس نگاره‌ای ابدی می‌سازد. ...