12

نکته‌هایی در پنج نقد و پیشنهاد (نقد ششم) / فائقه بقراطی

ضمن عذرخواهی از دوستانم که بانی گفتگو بوده‌اند، می‌خواهم واژه‌ای را که ممکن است برای خوانندگان شبهه ایجاد کند، تصحیح کنم. مقاله من «طرح» یا «الگوی پیشنهادی» نیست. بهتر می‌دانید که آموزش هنر در مقطعی، موضوعی پردامنه است، پس، از «طرح نظام آموزشی» انتظار داریم که به چندین موضوع خُردتر اصلی و فرعی بپردازد. اما آنچه در مقاله‌ام نوشته‌ام، پاسخ و پیشنهادی است به این پرسش قابل بحث:« آیا هدف آموزش هنر در مقطع دانشگاه پرورش هنرمند نیست؟»