>> شماره 22

نکاتی درباره‌ی هویت در هنر امروز بومی و جهانی / ایومیشو / وحید حکیم

ما نسبت به ایدۀ هویت در هنر امروز نگره‌ای چند وجهی داریم: از سویی به سبب زهدورزی در حوزۀ اندیشه، که در یک هنر ملّی وجود دارد، و از تمام آنچه این اندیشه از ملّی‌گرایی و میهن‌پرستیِ افراطی با خود به دنبال می‌کشد، به شدت متأثر می‌شویم؛ به ویژه در اروپا، و خاصه در قرن بیستم، مفهومی را که ملّی‌گرایی از نظر تاریخی به همراه داشت به یاد می‌آوریم. خواه نبردهای هیتلر علیه هنر منحط که آن را به واسطۀ نمایشگاه موزۀ کانتیِ لوس‌آنجلس در 1991 در خاطر داریم، خواه کنار گذاشتن اقلیت‌های ملّی و جایگزین کردن گونه‌ای هنر آکادمیک کلیشه‌ای توسط اتحاد شوروی؛ اما به گفته ساندلر، میهن‌پرستی افراطی مبتنی بر شعار" پیروز باد نقاشی آمریکایی" نیز دست کمی از دیگر موارد نداشت.