51

نوشتن درباره‌ی هنرهای بصری: روایت‌های گالری هنری (2) / دیوید کَریِر / صالح نجفی

امروزه اکثر آثار هنر معاصر، اول در گالری‌ها‌ به نمایش گذاشته می‌شوند و تنها زمانی که به صورت قابل‌توجهی مورد پسند قرار گرفتند به موزه‌ها‌ی هنری فروخته می‌شوند. به این صورت اثر هنری از طریق نمایش موقت خصوصی راهش را به مجموعه‌ها‌ی عمومی دائمی باز می‌کند. با وجود این، اگرچه موزه و گالری پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند، هر یک عملکرد و ساختار متفاوتی دارند و با شیوه‌ها‌ی نوشتارهای هنری متفاوتی در پيوندند. ...