>> شماره 23

نور! دوربین! قلم‌مو! / جِین میلز / بهرنگ رجبی

نقاش مشهور تام رابرتز، «گریزا» (1891) تصویری‌ست "متحرک" (moving) به بیش از یک معنای این واژه، گله گوسفندانی که سراسیمه دارند در طول قابِ پرده مانندِ تصویر، ضربدری، از سمتِ چپِ نقاشی هجوم می‌برند سمتِ آبگیرِ دستِ راست در گوشه پایینیِ سمتِ راستِ تصویر، و سوارکاری که در پیش زمینه دارد می‌کوشد راه‌شان را سد کند و مسیرشان را برگرداند به‌سوی مخالف . نقاشی رابرتز تصویری‌ست پُرتحرک که می‌تواند حتا عکسی باشد از یک فیلم. به نظر می‌آید گوسفندان، با آن خاکی که هوا کرده‌اند هرآن بناست از این تک قابِ خاص بیرون بزنند، پا بگذارند درونِ قاب بعدی، و بعدی‌اش و... این اتفاق هم که بیفتد یعنی که ما با تصویر متحرک مواجهیم، با سینما.