6

نوری بر فراز هفت دریا / روبرت صافاریان

تصویر سینمایی چه فرقی با تصاویر دیگر، مثلاً با نقاشی یا عکس دارد؟ می‌دانیم که تصویر سینمایی بر فرایند بازتولید عکاسیک استوار است و بدون اختراع عکاسی، نمی‌توانست هستی یابد. و از این نظر نسبت به همه انواع تصویرسازی با میزان وفاداری بیشتری واقعیت را بازتولید می‌کند و چون بر فرایندهای مکانیکی استوار است، از این نظر دقیق‌ترین تصویر واقع‌نما را ارائه می‌کند...