14

نوردهی مضاعف: دگرگونی در یک خانه‌ی حومه‌ای / بئاتریس کلمینا / کامبیز موسوی‌اقدم

کل نمای یک خانه‌ی حومه‌ای معمولی برداشته شده و به جای آن یک صفحه‌ی شیشه‌ای شفاف قرار می‌گیرد. آینه‌ای که تا وسط و به موازات نمای شیشه‌ای جلویی پیش آمده و روبه آن قرار گرفته‌است، خانه را به دو بخش تقسیم می‌کند. بخش جلویی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، در حالی که بخش عقبی پنهان می‌ماند...