نقاشی از علی رسولی با عنوان نوازندگان دوره‌گرد
50,000 ریال – خرید

1

نوازندگان دوره‌گرد / آثار و نوشته‌هایی از علی رسولی، کریم نصر، شهره مهران و علی قائمی پیرامون موضوع شهر

آثار و نوشته‌هایی از علی رسولی، کریم نصر، شهره مهران و علی قائمی پیرامون موضوع شهر