8

نوازش اثیری نقره / آرتور اُلمن / شهریار توکلی

امت گاوین انسانی متفکر است. تفکر و تأمل فعالیتی انفرادی و احتیاج به سکوت، صرف زمان و تمرکز دارد. او معتقد است که روابط میان چیزها همیشه آشکار نیست. شمرده، با متانت و شاعرانه صحبت می‌کند. روایت‌های وی از دوران‌های مختلف زندگی‌اش –حتی مواردی که او بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش به آن اشاره کرده- به دقت و با واژگان و تعابیر نو، به این امید بازگفت می‌شود که از معنا یا حال و هوایی که پیش از آن پنهان مانده بود، پرده بردارد.