58

نه… به یوزف بویس / روزالیند کراوس / پویا ایمانی

زمانی بویس، سرخوش از کشف جناسی که در واژه‌ی آلمانی Stuhl به معنی «صندلی» هست (چون Stuhl به‌عنوان تعبیر مؤدبانه‌ی نجاست [Stool] هم کاربرد دارد)، با کمال میل معنی نجاست را هم بار مجسمه‌ی مشهورش با عنوان صندلی چربی (1964) کرده بود:

«[چربی] را روی یک صندلی گذاشتم که روی همین نکته تأکید کنم، چون این‌جا صندلی نماد آناتومی انسانی هم هست، قلمروی انفعالات گرمازای هضم و دفع، اندام‌های جنسی و تغییرات شیمیایی جالبی که به لحاظ روانی به قدرت اراده مربوط می‌شوند ... . «نجاست» هم مادّه‌ی معدنی استفاده‌شده‌ای است با خصلتي آشوب‌ناك و درهم، که این در بُرش عرضی چربی بازتاب یافته است.» ...