70

نمايش امر نمايش‌ندادنی: امر والا / ژان‌فرانسوا ليوتار / صالح نجفی

موضوع اين نيست كه عكاسی حرفه‌ی نقاشی را «ناممكن» ساخته‌است؛ چنين ادعايی بدان می‌ماند كه بگوييم شعر استفان مالارمه يا رمان جيمز جويس صرفاً واكنشی بود به توسعه‌ی روزنامه‌نگاری. ناممكن‌شدن نقاشی ناشی از آن است كه دنيای صنعتی و مابعد صنعتی كه بر مدار علم و تكنولوژی مي‌گردد بيش از نقاشی به عكاسی نياز دارد، به همان ترتيب كه آن جهان بيش از ادبيات به روزنامه‌نگاری نياز دارد. شتاب تحولات اين جهان موجب افول حرفه‌های به‌اصطلاح «شريفی» شد كه به جهان قبل از آن تعلق داشتند و عرصه را بر آن جهان قبلی تنگ كرد.