رابرت فرانک / آمریکا، جاده‌ی شماره‌ی 90
50,000 ریال – خرید

69

نقطه‌ی سیاه / مهران مهاجر

نسبت میان نور و عکاسی موضوعی است به خودیِ خود ناسازه‌وار و معضل‌ساز. نور کجا به عکس (باز)می‌تابد؟ عکس کجا به مددِ نور روشن می‌شود؟ نورِ (باز)تابیده کجاها را در تاریکی گذاشته است؟ آیا هیچ می‌توان عکاسی را بی نور دید؟ گرنشهایم‌های تاریخ‌نگار وضعِ واژه‌ی photography را به دانشی‌مردِ انگلیسی سِر جان هرشل نسبت می‌دهند (و البته مفاهیم دیگر از قبیل negative/positive و snapshot را). در اعتبارِ این اِسناد البته دیگرانی تردید هم کرده‌اند اما همین بس که به دیده‌ی او و دیگرِ دانشوران شکلِ تولیدِ این‌گونه تصویر نورنگاری است. به همین سیاق نیسفور نیپس5 نیز شیوه‌ی شیدنگاری (Heliograpghy) را ابداع کرد.