19

نقش ضوابط در ساماندهی گرافیک خیابانی / محمدرضا بقاپور

این سالها، شاهد رشد و توسعه‌ی شهرنشینی و به تبع آن، ازدحام و انبوه پیام‌های اطلاع‌رسانی در پیکره‌ی خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهرها بوده‌ایم، اما اهرم‌هایی که می‌باید تابلوهای کسبه و تبلیغات محیطی و سایر تابلوهای کوچک و بزرگ اطلاعاتی را به موقع کنترل و منظم نماید، بسیار دیر و ناقض عمل کرده‌اند و حاصل آن ناهنجاری و ناهماهنگی‌های موجود است که به سهم خود، سلامت روحی و روانی جامعه را دچار مخاطره کرده است.