73

نقد فصل

نمایشگاه ارسیا مقدم با عنوان «تقریباً همه راضی‌اند»

نمایشگاه محسن یزدی‌پور با عنوان «منظری برای ندیدن»

نمایشگاه حبیب فرشباف با عنوان «از کرانه‌های اَرَس»