12

نقدی به وضعیت کنونی آموزش نقاشی (نقد سوم) / فریدون غفاری

هنری که با اقبال نه فقط جامعۀ خود که حتی فرهنگهای دیگر همراه می‌شود، چه شاخصه‌هایی دارد؟ برای مثال نگارگری ایران چه خصوصیاتی داشته که مورد توجه همگان قرار گرفته و می‌گیرد؟ شکی نیست که وقتی از نگارگری قدیم ایران در دوران اوج خود صحبت می‌کنیم سخن از مردمانی به میان آورده‌ایم که در موقعیت جغرافیایی و زمانی خاصی با مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات که خود به شیوۀ خاصی از زیستن انجامیده، روزگار گذرانده‌اند. ...