49

نقدی بر نمایشگاه کتایون کرمی / مهران مهاجر

نگاهی به نمایشگاه «پندار نیك، گفتار نیك، كردار نیك» در گالری طراحان آزاد