>> شماره 52

نقدی بر نمایشگاه مینا نوری / ثمیلا امیرابراهیمی

نقاشی‌های مینا نوری در گالری اثر، مهر ماه 1393