54

نقدی بر نمایشگاه مهران مهاجر / سحر عسگری

سوای عکس‌هایش، دل‌مشغولی مهران مهاجر نسبت به مسئله‌ی بایگانی را می‌توان از مشارکت او در تهیه کتاب واژگان ادبیات و گفتمان ادبی (1381) و ترجمه کتابی چون بایگانی و تن نوشته آلن سکولا (1388) دریافت. نمایشگاه اخیر او بار دیگر این دغدغه را از نگاه دوربین بیان می‌کند.