54

نقدی بر نمایشگاه مهدی حسینی / ثمیلا امیرابراهیمی

نمایش مجموعه‌ای از چهار دهه طراحی‌های مهدی حسینی این فرصت را فراهم کرد که من نیز به مرور یادداشت‌های پراکنده‌ام درباره کارهای او بپردازم. در دهه‌ی هفتاد که اندک زمانی از شروع کار گالری‌های هنری می‌‌گذشت و فعالیت‌های هنرمندان رو به افزایش می‌رفت، شمار منتقدین هنری و نشریات تخصصی حتی به تعداد انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسید. نه چندان عکس و کتابی از کارهای هنرمندان منتشر می‌شد و نه منتقدین معدود آن زمان می‌توانستند درباره همه نمایشگاه‌ها بنویسند. بنابراین، برای آشنایی و فهم آثار دیگران جز رویارویی با خود آثار و ثبت آن تجربه‌ی مستقیم چاره‌ای نبود. در میان یادداشت‌های من در این سال‌ها، سه تجربه دیدار با آثار مهدی حسینی وجود دارد که با توجه به اهمیت تأثرات یا امپرسیون اولیه از هر دیداری، ابتدا آنها را نقل می‌کنم.