>> شماره 52

نقدی بر نمایشگاه منوچهر معتبر / مهران مهاجر

نگاهی به چهار دهه آثار نقاشی منوچهر معتبر گالری آریانا، تیر ماه 1393