اثری از منوچهر معتبر هنرمند نوگرای ایرانی.
50,000 ریال – خرید

52

نقدی بر نمایشگاه منوچهر معتبر / مهران مهاجر

نگاهی به چهار دهه آثار نقاشی منوچهر معتبر گالری آریانا، تیر ماه 1393