>> شماره 52

نقدی بر نمایشگاه منوچهر معتبر / مجید اخگر

به بهانه‌ی مروری بر آثار معتبر در گالری آریانا