49

نقدی بر نمایشگاه غزاله هدایت / مجید اخگر

يادداشتی بر نمايشگاه «پوسته» غزاله هدایت در گالری طراحان آزاد