51

نقدی بر نمایشگاه علی گلستانه / جواد مدرسی

یادداشتی بر نمایشگاه مدادرنگی‌های روی کاغذ علی گلستانه در گالری مریم فصیح هرندی (نمایشگاه 10ساله1369ـ 1359)