>> شماره 52

نقدی بر نمایشگاه سیما شاهمرادی / وحید حکیم

نیم نگاهی به نمایش آثار سیما شاهمرادی با عنوان «آینه خانه» در نگارخانه هما، تیر ١٣٩٣